REGULAR BELL SCHEDULE

Warning Bell……………....…………………….7:40

1st Period………………….........…………..7:44- 8:30

2nd Period……………….......…………….8:32 – 9:22

3rd Period…………………......………….9:26 – 10:12

4th Period……………….....…………….10:16 – 11:02

1st Lunch……………….....……………..11:02 – 11:28

5th Period………………….....………….11:32 – 12:20

5th Period………………….....………….11:06– 11:54

2nd Lunch………………...…………….11:54 – 12:20

6th Period…………………......………….12:24 – 1:10

7th Period…………….......………………..1:14 – 2:00

Advisory.........................................2:04 - 2:30

 

 

LATE START SCHEDULE

(2nd & 4th - Wednesday)

 

Warning Bell……………………………………........9:36

1st Period…………………………...………..9:40 – 10:14

2nd Period……………………..……………10:18 – 10:52

3rd Period…………….………………………10:58 – 11:30

4th Period……………………………………11:34 – 12:08

1st Lunch…………………………………….12:08– 12:33

5th Period……………………………………12:12 – 12:46

5th Period……………………………………..12:37 – 1:12

2nd Lunch……………….……………………12:46 – 1:12

6th Period……………………………………….1:16 – 1:51

7th Period……………………………………….1:55– 2:30

 

 MORNING ASSEMBLY SCHEDULE

Warning Bell………………………………………....7:40

1st Period……………………………..……..7:44 – 8:30

2nd Period……………………………..…….8:34 – 9:17

3rd Period……………………………..…….9:21 – 10:04

Assembly……………………………..…….10:08– 10:56

4th Period……………………………..…….11:00 – 11:43

1st Lunch……………………………..…….11:43 – 12:09

5th Period……………………………..…….11:47– 12:30

5th Period……………………………..…….12:13– 12:56

2nd Lunch……………………….…..…….12:30 – 12:56

6th Period…………………..…………..…….1:00– 1:43

7th Period……………………………..…….1:47 – 2:30

 

 

safeUT TipLinesafeUT Followup

© 2017 Snowcrest Junior High. All Rights Reserved.